HOME by Knauf Insulation Přejít na hlavní menu



Přejít na vyhledávání
13. 6. 2024
5 min

Kedy je čas obnoviť staršie zateplenie domov?

Rady Fasáda Šetrenie
Kedy je čas obnoviť staršie zateplenie domov?

Na Slovensku sa zatepľuje už takmer 30 rokov, zateplenie prvých obnovených domov je už teda na konci životnosti. Staršie obnovy domov sa navyše od tých dnešných významne líšia kvalitou i technológiou.

Na Slovensku sa zatepľuje už takmer 30 rokov, zateplenie prvých obnovených domov je už teda na konci životnosti. Staršie obnovy domov sa navyše od tých dnešných významne líšia kvalitou i technológiou.

Predpokladaná životnosť správne zhotoveného a udržiavaného zateplenia je 25 – 30 rokov. Prvé projekty zatepľovania bytových domov na Slovensku sa však v rokoch 1992 až 2005 často realizovali bez dostatočnej projektovej prípravy, s nedostatkom skúseností a bez zabezpečovania potrebnej kvality stavby. Nespĺňajú už nové požiadavky a mnohé vykazujú poruchy, niektoré až havarijné stavy. Treba tiež zobrať do úvahy, že kým do roku 2005 bola priemerná hrúbka tepelnej izolácie 5 – 6 cm, dnes sa pohybuje v rozmedzí 14 cm a vyššie. Z tohto dôvodu sú mnohé budovy zateplené do roku 2005 v súčasnosti zrelé na opätovnú obnovu. Pred majiteľmi domov zateplených pred viac ako 20 rokmi sa teda vynára otázka, ako opätovnú obnovu vykonať.

Zateplenie na zateplenie alebo nanovo

Majitelia starších zateplených domov majú dve možnosti. Je možné doplniť jestvujúce zateplenie, teda pridať  aspoň 10 cm tepelnej izolácie, alebo odstrániť pôvodné zateplenie a nahradiť ho novým. Prvý variant je ekonomicky výhodnejší, riziko je však v kvalite a montáži pôvodného zateplenia. Túto technologickú časť zatepľovania mnohé firmy podceňovali, respektíve nemali také znalosti ako dnes, v súčasnosti pribúdajú rôzne poruchy starších zateplení, či už na povrchu alebo s oddeľovaním zateplenia od podkladu.

Druhý variant je finančne a technicky náročnejší z dôvodu demontáže, dopravy a likvidácie starého zateplenia. Zateplenie „nanovo“ má  výhodu v tom, že vlastníci domov majú príležitosť na kvalitné zhotovenie zateplenia, pri dodržaní moderných technologických postupov. S tým súvisí aj vyšší tepelný komfort a úspora energie. Pri rozhodovaní je v každom prípade potrebné zhodnotiť skutočný stav existujúceho zateplenia s ohľadom na stabilitu systému, kvalitu zhotovenia a rozsah trhlín.

Nové materiály sa posunuli

Rozdiely v stavebnej praxi pri zatepľovaní na Slovensku sme v posledných 10 rokoch zaznamenali nielen v súvislosti s kvalitou projektov a prác, ale aj s hrúbkou zateplenia a v kvalite použitej tepelnej izolácie. Mnohé stavebné firmy nadobudli veľa skúseností a úroveň technologických postupov sa významne zvýšila. Tepelnoizolačné vlastnosti materiálov charakterizuje predovšetkým súčiniteľ tepelnej vodivosti lambda λ. Do roku 2005 sa bežne používali tepelné izolácie s λ na úrovni 0,041 až 0,045 W/(m . K). Dnes je táto vlastnosť vďaka novým výrobkom v rozpätí od 0,033 do 0,040 W/(m . K). Hodnota sa posunula smerom nadol približne o 20 %, efekt pri zateplení je však oveľa väčší. Dnešným trendom je využívanie tepelnoizolačných materiálov s lepšími parametrami, umožňuje to dosiahnuť lepší energetický štandard budovy pri menšej hrúbke tepelnej izolácie.

Kedy treba zateplenie vymeniť?

Odpoveď na túto otázku si vyžaduje odborný posudok konkrétnej budovy a vypracovanie projektu. Pred rozhodnutím je určite potrebné vykonať skúšky podkladu podľa platných noriem. Ak potvrdia, že súčasný povrch fasády staršieho zatepleného domu, samotný podklad steny aj stav izolantu, je dostatočne pevný, môže sa nová tepelná izolácia aplikovať aj na pôvodnú. „Podklad nesmie javiť známky porúch, opadávať, nesmie sa vydúvať omietka, a tiež musí spĺňať požiadavky na rovinnosť a súdržnosť. Vyžaduje si to však dlhšie kotvy, ktoré preniknú až do muriva, správne zvolené podľa typu konštrukcie,“ vysvetľuje Vladimír Beňo, aplikačný manažér Knauf Insulation. Pri budovách so starším zateplením často nie je známa skladba zatepľovacieho systému, musí sa preto zhodnotiť fyzický stav, ideálne urobiť niekoľko sond do zateplenia. Na začiatok sa posúdi a zhodnotí stav na základe vizuálnej prehliadky. Zisťujú sa nedostatky, akými sú riasy alebo plesne, trhliny spôsobené najmä chýbajúcim prekrytím výstužnej mriežky, aktívne trhliny spôsobené poruchami nosnej konštrukcie či odlupujúca sa povrchová vrstva, tzv „pľuzgiere“.

„Pred vypracovaním projektu na zdvojenie zateplenia je potrebné overiť stabilitu existujúcich podkladov, teda predošlého povrchu zateplenia a pôvodnej steny,“ upozorňuje Vladimír Beňo. Musí sa zistiť pôvodný spôsob kotvenia, pôvodný spôsob lepenia starej izolácie a vykonať skúšky na únosnosť oboch podkladov. Preverí sa tak prídržnosť zatepľovacieho systému k podkladu. Zistí sa pôvodná hrúbka a typ izolácie a navrhne sa hrúbka dodatočného zateplenia. Aj tu však platia limity, akú maximálnu hrúbku zateplenia je možné dodatočne doplniť. Taktiež je vhodné, aby projektant urobil pre zdvojené zateplenie tepelno-technický prepočet s vlhkostnou bilanciou.

Údržba zateplených fasád

Upozornenie – údržba zateplených fasád proti napadnutiu hubami a riasami, či už preventívna alebo po objavení kontaminácie, predlžuje životnosť zateplenia. Nie je však riešením starších zateplení spred roku 2005, ktoré majú tenkú tepelnú izoláciu a teda neizolujú dostatočne, alebo mali nesprávne vyhotovené detaily a prejavuje sa na nich mechanické poškodenie.

V každom prípade, pri zistení biotického napadnutia omietok je potrebné celú plochu omietok očistiť tlakovou vodou a v prípade, že stavba má napadnutú aj krytinu, tak treba očistiť aj strešnú krytinu. Ak sa po očistení objavia mikrotrhliny, je potrebné vyhotoviť prearmovanie a novú omietku od toho istého výrobcu. Je vhodné poradiť sa s výrobcom omietkových a maltových zmesí.

Preventívne čistenie a biocídne nástreky odporúčame vykonávať najmenej 1x za 5 rokov. Je potrebné si uvedomiť, že prebujnené kolónie rias sú schopné významne narušiť stabilitu konečnej omietkovej úpravy a za vhodných klimatických a poveternostných podmienok môžu mať aj  negatívny vplyv na zdravie osôb v blízkosti ich kolónií.

Pred každou obnovou hubami a riasami napadnutej omietky je vhodné vykonať analýzu príčiny napadnutia hlavne v prípadoch, ak sa napadnutie stalo skôr ako 5 - 6 rokov po zateplení, resp. aplikovaní omietky. Môže totiž ísť aj o chybu vyhotovenia alebo aj chybu návrhu zateplenia, preto treba vyhotoviť sondu vývrtom do zateplenia, odmerať hrúbku izolantu, spôsob jeho aplikácie na podklad, hrúbku omietky a hrúbku armovacej vrstvy.