HOME by Knauf Insulation Přejít na hlavní menuPřejít na vyhledávání
26. 6. 2024
6 min

Praktický sprievodca získaním dotácie Obnov dom mini pre Banskobystrický a Košický kraj

Šetrenie
Praktický sprievodca získaním dotácie Obnov dom mini pre Banskobystrický a Košický kraj
Nová mimoriadna výzva na obnovu domov je pilotným projektom zameraným na nízkopríjmové domácnosti a domácnosti v energetickej chudobe v dvoch slovenských krajoch. Poradíme vám, ako postupovať.

Štátna dotácia Obnov dom mini sa od predošlých štandardných výziev v mnohom líši. Jej cieľom je pomôcť obnoviť domy nízkopríjmových domácností, uľahčiť dostupnosť príspevkov a poskytnúť administratívnu pomoc aj ľuďom bez internetu.

Štátna dotácia Obnov dom mini sa od predošlých štandardných výziev v mnohom líši. Jej cieľom je pomôcť obnoviť domy nízkopríjmových domácností, uľahčiť dostupnosť príspevkov a poskytnúť administratívnu pomoc aj ľuďom bez internetu.

Čím sa líši Obnov dom mini od predošlých výziev?

 • Maximálny príspevok je 10 000 eur
 • Poskytuje platbu časti príspevku vopred (50 %)
 • Nevyžaduje energetický certifikát
 • Hodnotia sa v nej len príjmy domácnosti, nie spotreba energie na vykurovanie
 • Poskytuje administratívnych pracovníkov v teréne na pomoc s vyplnením žiadosti

Dotáciu je možné využiť na:

 • Výmenu okien a dverí
 • Zateplenie fasády
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného priestoru
 • Zateplenie stropu nevykurovanej pivnice / suterénu
 • Kotol na biomasu
 • Solárne kolektory
 • Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

Pozrite si podrobnosti, prinášame vám jednoduchého sprievodcu pre získanie dotácie s praktickými radami a tipmi.

OZNAM: Výzva Obnov Dom mini bude vyhlásená 19.júla 2024. Žiadosti bude teda možné predkladať v termíne od 19. júla od 9:00 hod. do uzavretia výzvy, t.j. do 30. augusta 2024.

Ako začať?

Úplným základom je sledovanie stránky obnovdom.sk https://obnovdom.sk/ , kde sa dozviete všetky potrebné informácie.

Zistite si, či je vaša obec v zozname oprávnených obcí.

Po otvorení výzvy tu podáte samotnú žiadosť (vyplníte registračný formulár) a odošlete ho najneskôr do 30.8.2024 elektronicky alebo listinne (do podateľne Slovenskej agentúry životného prostredia na adresu: SAŽP, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava alebo osobne na adresu niektorej z regionálnych kancelárií). Počkáte na Oznámenie o splnení (alebo nesplnení) podmienok. V prípade potreby budete vyzvaní na doplnenie údajov. Ak spĺňate všetky požiadavky, bude vám doručené oznámenie spolu s návrhom zmluvy.

Ak sa vám zdajú tieto administratívne úkony zložité, môžete kontaktovať administratívneho pracovníka SAŽP.

Pozor! Treba byť pripravený. Už v prvý deň vyhlásenia výziev býva po zverejnení limit počtu žiadostí naplnený. Výzva Obnov Dom mini je určená pre 3 060 rodinných domov.

Kto má nárok na dotáciu Obnov dom mini – oprávnení žiadatelia

Žiadateľ musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom domu, musí byť bezúhonný a mať prístup k bankovému účtu.

Jeho dom sa musí nachádzať na území Banskobystrického alebo Košického samosprávneho kraja, v katastrálnom území niektorej z obcí uvedených v prílohe 2 tejto výzvy

Na liste vlastníctva musí byť evidovaný ako „rodinný dom“ (RD, najviac 3 bytové jednotky) a bol postavený pred rokom 2013.

Žiadateľ musí splniť požiadavku na výšku príjmov podľa podmienok predpísaných SAŽP.

Príspevok na obnovu RD je možné poskytnúť len v prípade, že v RD býva domácnosť ohrozená energetickou chudobou. Za takú sa považuje domácnosť, ktorej čistý ekvivalentný ročný príjem vypočítaný na jedného člena za rok 2022 neprekročil 6 680,80 eur.

Na obnovu RD je možné poskytnúť príspevok len raz.

Na aké opatrenia je možné dotáciu Obnov dom mini využiť – oprávnené výdavky

Súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zamerané na zlepšenie tepelnotechnických vlastností RD (skupina opatrení A alebo B).

Energetický certifikát nepotrebujete

Pre získanie dotácie nebudete potrebovať energetický certifikát vášho rodinného domu, keďže nie je potrebné vykazovať množstvo usporenej energie. V predloženej žiadosti sa určí, aké opatrenia a rozsah obnovy chcete realizovať a priložia sa fotografie domu v jeho predrenovačnom stave.

Ako získať vyššiu úsporu?

Aj keď sa výška úspory v žiadosti neuvádza, je rozumné vyťažiť z príspevku čo najväčší komfort pre vašu domácnosť. Pred výmenou kotla je efektívne najprv zatepliť obálku domuvymeniť okná a dvere, pretože aj s novým vykurovacím systémom bude cez nezateplené časti teplo masívne unikať do okolia.

Výška dotácie

Od štátu môžete získať 10 000 €, z toho 50 % už pred rekonštrukciou.

Štát prepláca čiastku na základe preukázaných skutočne vynaložených výdavkov na čiastkovú obnovu rodinného domu, pričom neprekročí finančné limity stanovené v kapitole 2.8 Príručky pre žiadateľa.

Výhodné je zatepliť naozaj účinne s dostatočnou hrúbkou izolácie a s kvalitným izolačným materiálom (s lepšou lambdou). Dosiahnete tak vyššie budúce úspory energií a budete dlhodobo viac šetriť na ich nákladoch. Prečítajte si, koľko sa dá ušetriť kvalitným zateplením.

S akými cenami za m2 dotácie počítajú?

V prílohe Príručka pre žiadateľa na stránke obnovdom.sk v kapitole Výška oprávnených výdavkov osa dozviete aj aktuálne jednotkové ceny za m2 pre rôzne rekonštrukčné práce. Do výšky týchto cien (materiál + práca) vám štát poskytne dotáciu.

Ak by vás mala realizácia stáť viac, štát bude brať do úvahy iba túto výšku cien.

Z našich skúseností vieme, že ceny sú stanovené na základe prieskumu trhu a zodpovedajú reálnym cenám. Odporúčame si to sledovať a tieto ceny neprekročiť.

Nájdite si zatepľovaciu firmu alebo živnostníka

Výzva Obnov Dom mini neumožňuje robiť obnovu rodinného domu svojpomocne. Obnovu môžete realizovať len pomocou firmy alebo živnostníka. Ako pomôcku pri výbere dodávateľov/zhotoviteľov môžete použiť priebežne aktualizovaný Vyhľadávač podnikateľských subjektov.

Záloha

Finančná záloha (časť finančného príspevku) vám bude vyplatená po nadobudnutí účinnosti zmluvy.  Výška zálohy je 50% plánovaného rozsahu obnovy rodinného domu, ktorý uvediete do formulára žiadosti, maximálne však 5 000 Eur (podľa toho, čo je nižšie).

Zvyšok príspevku vám bude doplatený po zrealizovaní čiastkovej  obnovy rodinného domu a predložení žiadosti o platbu (ŽoP).

Žiadosť o platbu

Posledným krokom je žiadosť o platbu prostredníctvom web formulára. Ku žiadosti treba priložiť fotodokumentáciu východiskového stavu a stavu RD po realizácii projektu a následne už iba čakať na schválenie. Vzor fotodokumentácie s minimálnymi požiadavkami je dostupný na www.obnovdom.sk.

Ak sa vám zdajú tieto administratívne úkony zložité, môžete kontaktovať administratívneho alebo terénneho pracovníka SAŽP.

Pre účely získania dotácie nie je potrebné dokladovať faktúry. Je však dobré si ich uschovať pre prípad náhodnej kontroly. SAŽP nevyžaduje ku žiadosti predloženie dokladov o súlade so stavebným zákonom. To však nezbavuje žiadateľa povinnosti dodržať tieto ustanovenia. SAŽP bude vyžadovať vrátenie príspevku alebo jeho časti v prípade, že nedodržanie/porušenie právnych predpisov bude mať priamy vplyv na udržanie výsledkov projektu.

Ďalšie kroky a tipy

Pred začiatkom obnovy si urobte fotodokumentáciu vášho rodinného domu.

Preverte si na vašom stavebnom úrade, čo všetko je potrebné pred realizáciou obnovy vybaviť (podanie ohlášky a pod). Každý úrad môže mať trochu odlišné podmienky a treba počítať so štandardnými 30 dňovými lehotami.

Na samotnú realizáciu máte 12 mesiacov od podpisu zmluvy, najneskôr však do 30. septembra 2025.